Pytania i odpowiedzi

Licytacja Komornicza – Jak Kupić Mienie?

Chcesz zainwestować w mienie z licytacji komorniczej? Oto kompletne informacje, jak to zrobić oraz gdzie ogłaszana jest najnowsza licytacja komornicza w Polsce.

Kto Może Uczestniczyć w Licytacji Komorniczej?
Choć przepisy prawne nie definiują dokładnie, kto jest uprawniony do zakupu mienia na licytacji komorniczej, wykluczają pewne grupy osób. W licytacji nie mogą uczestniczyć:

 • dłużnik,
 • komornik,
 • bliscy krewni dłużnika lub komornika (małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo),
 • osoby występujące w oficjalnym charakterze (np. pracownik kancelarii komorniczej),
 • licytant, który nie spełnił warunków wcześniejszej licytacji (np. osoba, która wygrała, ale nie zapłaciła).

  Dodatkowo, w przypadku gdy licytacja komornicza dotyczy nieruchomości, osoby, które mogą nabyć nieruchomość na terytorium Polski tylko za zezwoleniem organu państwowego, muszą przedstawić odpowiednie zezwolenie.

Licytacja Komornicza – gdzie znaleźć ogłoszenia?

Licytacja komornicza ogłaszana jest na oficjalnej stronie Krajowej Rady Komorniczej pod adresem www.licytacje.komornik.pl. Inne miejsca to strony internetowe lokalnych kancelarii komorniczych oraz popularne dzienniki w danym regionie. Warto również sprawdzić tablicę ogłoszeń w sądzie rejonowym, gdzie odbędzie się licytacja, a także w budynku urzędu gminy lub miasta.

Poszukiwanie Majątku Dłużnika przez Wierzyciela

Jeśli jesteś wierzycielem i chcesz zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, możesz to zrobić, gdy nie udało się wcześniej ustalić aktywów, które mogłyby zaspokoić twoje roszczenia. Komornik będzie korzystał z publicznych źródeł informacji, rejestrów oraz, jeśli to możliwe, z wykazu majątku dostarczonego przez dłużnika. Czynności mogą obejmować działania w miejscu zamieszkania dłużnika, a także zapytania do różnych instytucji, takich jak zakłady ubezpieczeń, biura informacji gospodarczej i inne.

Nie przegap żadnej okazji inwestycyjnej! Monitoruj ogłoszenia o licytacji.

Kiedy następuje poszukiwanie majątku dłużnika?

Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli wcześniej nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia. Poszukiwanie prowadzone jest na podstawie: publicznie dostępnych źródeł informacji oraz rejestrów lub złożonego przez dłużnika wykazu majątku. Komornik może przeprowadzić czynności terenowe w miejscu zamieszkania, pobytu lub siedzibie dłużnika. Ponadto, komornik może również wystąpić z prośbą o informacje do:

 • zakładów ubezpieczeń,
 • zakładów reasekuracji,
 • podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • innych podmiotów zarządzających lokalami,
 • biur informacji gospodarczej,
 • innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu.

Ustalenie Majątku Dłużnika – Kompleksowy Poradnik Krok po Kroku

Planujesz odzyskać należne Ci świadczenia od dłużnika? Poznaj metody na ustalenie majątku dłużnika, koszty komornicze, i dowiedz się, jak korzystać z numeru PESEL w tym procesie.

Ustalenie Majątku Dłużnika – kroki

Gdy wierzyciel, sąd lub inny uprawniony organ nie wskaże majątku dłużnika, komornik przystępuje do ustalania majątku dłużnika w kilku etapach:

Analiza informacji: Komornik zbiera dane o majątku dłużnika z publicznych źródeł, rejestrów lub innych prowadzonych postępowań.
Wzywamy dłużnika do złożenia wykazu swojego majątku.
Wykorzystanie specjalistycznych systemów: Komornik korzysta z systemów takich jak:
OGNIVO – pozwalającego na zapytanie o rachunki bankowe dłużnika,
CEPIK – do ustalania, czy dłużnik posiada pojazdy mechaniczne,
ZUS PUE – do ustalenia podstawy zgłoszenia do ubezpieczeń,
PD CBKW – do sprawdzenia, czy dłużnik jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.
W przypadku egzekucji alimentów, komornik zobowiązany jest do przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia zarobków i majątku dłużnika (art. 1086, § 3 kpc).

PESEL dłużnika – wykorzystanie

Dzięki numerowi PESEL dłużnika, komornik ma możliwość szybkiego ustalenia, czy dłużnik jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wykorzystuje w tym celu Centralną Bazę Ksiąg Wieczystych. Pobiera się również opłatę w wysokości 20 zł za udzielenie informacji z tej bazy.

Postępowanie Zabezpieczające – Co to jest ?

Postępowanie zabezpieczające ma na celu ochronę praw wierzyciela do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Umożliwia też zabezpieczenie przyszłej egzekucji wierzytelności. Wierzyciel z nakazem nakłada obowiązek przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia zarobków i majątku dłużnika. Uprawniony, występując z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu wykonania postanowienia o zabezpieczeniu, uiszcza opłatę. Stanowi ona 5% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, niemniej jednak niż 150 zł i nie wyżej niż 50 000 zł. Komornik może dokonać m.in. zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego, wierzytelności lub praw majątkowych obowiązanego.

Składniki majątkowe, z których można prowadzić egzekucję komorniczą

Komornik sądowy może prowadzić egzekucję wykorzystując różne składniki majątkowe dłużnika, takie jak

 • Ruchomości,
 • Wynagrodzenia za pracę,
 • Rachunki bankowe,
 • Inne wierzytelności,
 • Prawa majątkowe,
 • Nieruchomości,
 • Statki morskie,
 • Uproszczoną egzekucję z nieruchomości (szybka i efektywna metoda dla wierzycieli).

Wierzyciel nie ma obowiązku wskazywania sposobów egzekucji. Wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości oraz składników majątkowych, co do których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości. Wniosek egzekucyjny, bez wskazywania sposobów czy też mienia dłużnika, umożliwia komornikowi wszczęcie oraz prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, jak i na wszystkie składniki majątkowe dłużnika. Wyjątkiem jest egzekucja z nieruchomości. Jeżeli wierzyciel chce skierować egzekucję do nieruchomości dłużnika musi wskazać tą informację komornikowi we wniosku o wszczęcie egzekucji.

Czym jest Tytuł Wykonawczy?

Tytuł wykonawczy to kluczowy dokument umożliwiający rozpoczęcie procesu egzekucji. Dowiedz się, jakie dokumenty mogą służyć jako tytuł wykonawczy i jak przebiega proces jego uzyskania. Tytuły wykonawcze, co do zasady, podlegają zaopatrzeniu w sądową klauzulę wykonalności. Klauzula określa świadczenie podlegające egzekucji oraz jej zakres. Wskazuje również, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne. W przypadku gdy zasądzono świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nadaje klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską.

Tytułami mogą być:

 • prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenia sądu lub referendarza sądowego, zawarte przed sądem ugody,
 • wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed sądem polubownym,
 • ugoda zawarta przed mediatorem,
 • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej,
 • akty notarialne, w których dłużnik poddaje się egzekucji, zobowiązując do zapłaty określonej kwoty.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wymaga złożenia przez wierzyciela wniosku. Zobacz, jakie informacje powinien zawierać wniosek, oraz jak można złożyć wniosek elektronicznie przez portal EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze).

Każdy wniosek (egzekucyjny, egzekucyjny alimentacyjny, lub sporządzenie spisu inwentarza) powinien zawierać:

 • oznaczenie komornika, do którego składany jest wniosek,
 • wskazanie wierzyciela i dłużnika (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP lub KRS – w przypadku osób prawnych),
 • wskazanie świadczenia, które ma być egzekwowane.

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego.
Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego egzekucji umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy o majątku dłużnika, może zlecić komornikowi poszukiwanie go (art. 801 (2) kpc).

Zaliczka Komornicza – Zaliczka na Wydatki

Zaliczka komornicza wpłacana przez wierzyciela jest przeznaczona na wydatki wskazane w art. 6 ustawy o kosztach komorniczych.
Najczęściej ponoszone wydatki to koszt:

 • zapytań (ZUS – 36.55 zł, US – 35,00 zł, eKW – 20,00 zł),
 • korespondencji,
 • należności biegłych i tłumaczy,
 • pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej
 • inny przewidziany w art. 6 ustawy o kosztach komorniczych.

Zaliczka komornicza na wydatki nie jest wynagrodzeniem komornika. Wydatki należne są odpowiednim instytucjom, które udzielają odpowiedzi lub świadczą usługi na poczet postępowania, np.: wysyłanie korespondencji tradycyjną pocztą.

Koszty Egzekucji Komorniczej – Kto je Ponosi?

Kiedy proces egzekucji dobiega końca, pojawią się koszty egzekucji komorniczej. Ten tekst pozwoli Ci zrozumieć, jak są one kalkulowane i kto finalnie poniesie odpowiedzialność za ich pokrycie.

Komornicy sądowi doliczają opłatę egzekucyjną, w każdej sprawie egzekucyjnej, do egzekwowanego świadczenia, które podlega egzekucji. Jeżeli wierzyciel posiada tytułu wykonawczy komornik doliczy do tego zobowiązania należną opłatę egzekucyjną. Ustawa o kosztach egzekucji komorniczych i o komornikach sądowych oraz egzekucji określa stawkę procentową.

Komornik nigdy nie pomniejsza wierzytelności należnej dla wierzyciela, wierzyciel otrzymuje przy skutecznej egzekucji całość kwoty określonej tytułem wykonawczym. Według zasady z art. 770 kpc to dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do przeprowadzenia egzekucji. Skuteczny komornik, egzekwując całość roszczenia, wyegzekwuje od dłużnika również koszty egzekucji komorniczej.

Komornik Sądowy – Twój Partner w Procesie Egzekucji.

Komornik sądowy to osoba, która pełni kluczową rolę w procesie egzekucji. Dowiedz się, jakie są obowiązki komornika, i jak może on ci pomóc w odzyskaniu należności.

Czynności, które wykonuje komornik sądowy:

 • orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych,
 • innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu.

Komornik sądowy przy wykonywaniu zadań kieruje się:

Komornik sądowy dąży do:

Jakie są zadania komornika?

Wierzyciel, uprawniony lub wnioskodawca może powierzyć zadania komornika związane z wykonaniem:

 • orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń;
 • innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
 • postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.

Ponadto, na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd zadania komornika to:

 • osobiste doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
 • podejmowanie czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, sporządza protokół stanu faktycznego.

Na wniosek organizatora licytacji:

 • sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.