Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wymaga złożenia przez wierzyciela wniosku. Zobacz, jakie informacje powinien zawierać wniosek, oraz jak można złożyć wniosek elektronicznie przez portal EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze).

Każdy wniosek (egzekucyjny, egzekucyjny alimentacyjny, lub sporządzenie spisu inwentarza) powinien zawierać:

  • oznaczenie komornika, do którego składany jest wniosek,
  • wskazanie wierzyciela i dłużnika (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP lub KRS – w przypadku osób prawnych),
  • wskazanie świadczenia, które ma być egzekwowane.

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego.
Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego egzekucji umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy o majątku dłużnika, może zlecić komornikowi poszukiwanie go (art. 801 (2) kpc).