Informacje dla wierzyciela

Wszczęcie egzekucji

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, co do zasady na piśmie lub ustnie do protokołu. We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Komornik Sądowy informuje, iż wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Ponadto, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

Siedziba dłużnika

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę: „Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 771).