Polityka prywatności RODO

 

Stosownie do art. 13 i art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Piotr Królik Kancelaria Komornicza nr XVII w Warszawie z siedzibą: ul. Nowogrodzka 56/27, 00-695 Warszawa

W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: biuro@komornikwaw.pl, pisemnie na adres siedziby lub telefonicznie: 22 251 96 45.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA.

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  1. wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, w celu wypełnienia obowiązku wykonania przez Komornika zadań powierzonych ustawą z dnia 29-08-1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

 JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

– dane w formie papierowej przechowywane są zgodnie z rozporządzeniem z 07.10.2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych przez okres 10 lat w przypadku dokumentacji kategorii A bądź przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji kategorii B (za wyjątkiem dokumentacji spraw egzekucję z nieruchomości, w których przeprowadzono pierwszą licytację, która jest przechowywana przez okres 10 lat),

– okres przechowywania wiadomości e-mail i dokumentacji elektronicznej jest dostosowany do okresu przechowywania dokumentacji papierowej.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA.

Informujemy, że prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), przysługuje jedynie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie wyrażonej wcześniej zgody. Z uwagi na treść art. 5 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych o ile służy to realizacji obowiązków powierzonych ustawą z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji i jest niezbędne dla prowadzonej egzekucji, Komornik nie przekazuje informacji o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679.

W innych wypadkach osobie, której przetwarzane dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od Komornika dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przeniesienia danych.

Podanie danych osobowych na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 801(1) kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc) przewidującego obowiązek złożenia przez dłużnika wykazu majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz z art. 761 kpc, zgodnie z którym organ egzekucyjny może zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji oraz zażądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień. Od wykonania żądania z art. 761 kpc można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów kpc można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie. Zgodnie z art. 762 kpc za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 kpc albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, a w szczególności odbiorcami pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych są strony prowadzonych postępowań:
– wierzyciele i dłużnicy,
– uczestnicy postępowań,
– Sądy, prokuratura,
– organy administracyjne.

Przekazywane danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Administrator nie ma będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r..