Informacje dla dłużnika

Ochrona informacji

Informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych udzielane telefonicznie oraz w drodze korespondencji e-mail, z uwagi na ochronę danych osobowych, są bardzo ogólnikowe. Kontaktując się z Kancelarią należy posługiwać się sygnaturą akt komorniczych oraz danymi dłużnika. Każdorazowo komornik ma obowiązek pouczyć, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Obowiązek złożenia wyjaśnień

Zgodnie z treścią art. 801 k.p.c., jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wzywa dłużnika do złożenia wyjaśnień. Dłużnik ma obowiązek złożyć wyjaśnienia dotyczące posiadanego majątku. Wyjaśnienia w tym zakresie można złożyć osobiście w Kancelarii lub pisemnie [pobierz wzór: oświadczenie dłużnika]

Obowiązek dłużnika

Dłużnik ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Wpłaty w postępowaniu egzekucyjnym

Wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych można dokonywać w formie gotówkowej w kasie Kancelarii czynnej w godzinach urzędowania Kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego:

Nr Konta Bankowego

BGŻBN BGŻBNP Centrum Rozliczeniowe nr 1 w Krakowie

67 1600 1462 1829 1116 0000 0001

 

w treści przelewu należy wpisać sygnaturę akt komorniczych

z odpowiednim oznaczeniem: KM, KMS lub KMP

oraz dane dłużnika