Komornik sądowy może prowadzić egzekucję wykorzystując różne składniki majątkowe dłużnika, takie jak

  • Ruchomości,
  • Wynagrodzenia za pracę,
  • Rachunki bankowe,
  • Inne wierzytelności,
  • Prawa majątkowe,
  • Nieruchomości,
  • Statki morskie,
  • Uproszczoną egzekucję z nieruchomości (szybka i efektywna metoda dla wierzycieli).

Wierzyciel nie ma obowiązku wskazywania sposobów egzekucji. Wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości oraz składników majątkowych, co do których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości. Wniosek egzekucyjny, bez wskazywania sposobów czy też mienia dłużnika, umożliwia komornikowi wszczęcie oraz prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, jak i na wszystkie składniki majątkowe dłużnika. Wyjątkiem jest egzekucja z nieruchomości. Jeżeli wierzyciel chce skierować egzekucję do nieruchomości dłużnika musi wskazać tą informację komornikowi we wniosku o wszczęcie egzekucji.