Postępowanie zabezpieczające ma na celu ochronę praw wierzyciela do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Umożliwia też zabezpieczenie przyszłej egzekucji wierzytelności. Wierzyciel z nakazem nakłada obowiązek przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia zarobków i majątku dłużnika. Uprawniony, występując z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu wykonania postanowienia o zabezpieczeniu, uiszcza opłatę. Stanowi ona 5% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, niemniej jednak niż 150 zł i nie wyżej niż 50 000 zł. Komornik może dokonać m.in. zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego, wierzytelności lub praw majątkowych obowiązanego.