Wierzyciel, uprawniony lub wnioskodawca może powierzyć zadania komornika związane z wykonaniem:

  • orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń;
  • innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
  • postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.

Ponadto, na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd zadania komornika to:

  • osobiste doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
  • podejmowanie czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, sporządza protokół stanu faktycznego.

Na wniosek organizatora licytacji:

  • sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.