Tytuł wykonawczy to kluczowy dokument umożliwiający rozpoczęcie procesu egzekucji. Dowiedz się, jakie dokumenty mogą służyć jako tytuł wykonawczy i jak przebiega proces jego uzyskania. Tytuły wykonawcze, co do zasady, podlegają zaopatrzeniu w sądową klauzulę wykonalności. Klauzula określa świadczenie podlegające egzekucji oraz jej zakres. Wskazuje również, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne. W przypadku gdy zasądzono świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nadaje klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską.

Tytułami mogą być:

  • prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenia sądu lub referendarza sądowego, zawarte przed sądem ugody,
  • wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed sądem polubownym,
  • ugoda zawarta przed mediatorem,
  • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej,
  • akty notarialne, w których dłużnik poddaje się egzekucji, zobowiązując do zapłaty określonej kwoty.